Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer
Kategorier: Miljø og sundhed

Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer

kr. 10.500,00
(ekskl. moms)
kr. 13.125,00
(inkl. moms)
Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer - den lovpligtige uddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet

Kurset afvikles over 2 moduler og kurset er med overnatning.:
Modul 1: den 20. - 21.april 2015
Modul 2: den 28. - 29. maj 2015
Der kan kun tilmeldes samlet til begge moduler.

Bemærk:
Kurset holdes også andre datoer og steder:
Se oversigt her

Hvad lærer jeg?
Uddannelsen som arbejdsmiljøkoordinator er udviklet for medarbejdere, der skal deltage i eller have ansvaret for implementering af arbejdsmiljøledelse omkring bygge- og anlægsprojekter. Kurset klæder deltageren på til at indarbejde, idriftsætte og videreudvikle arbejdsmiljømæssige forhold på byggepladsen iht. Arbejdsministeriets bekendtgørelse, der beskriver bygherrens forpligtelse til at udpege en koordinator til at sikre initiativer og fokus på sikkerhed og sundhed i bygge- og anlægsarbejder.

Indhold
A. Introduktion, formål, principper og indhold, praktisk opgave.
B. Samarbejde og formidling.
C. Arbejdsmiljøbegrebet, aktører, informationssøgning af regler.
D. Systematisk arbejdsmiljøarbejde for arbejdsmiljækoordinatorer og Arbejdsmiljøgruppen, arbejdsmiljøpolitik, organisering, APV og risikoanalyse, opfølgning og overvågning og samarbejde.
E. Arbejdsmiljøopgaver for de forskellige aktører.
F. APV og risikoanalyse og praktiske værktøjer samt forebyggelse
G. Samarbejdsøvelse byggepladsen
H. Bygherrens pligter
I. Projekterendes pligter.
J. Afgrænsning af sikkerhed i fællesområder.
K. Arbejdsmiljøkoordinatorens roller, pligter og beføjelser under både projekteringen og udførelsen af bygge- og anlægsarbejder.
L. Udbudsmaterialer, indretning af byggeplads, tidsplan, driftsforhold, sikkerhedsmøder.
M. PSS og kontrolprocedurer
N. Tilpasset tilsyn på virksomheden og byggepladsen.
O. Oplæring og instruktion
P. Kontrol med arbejdsmiljøet og sikkerhedsrundering.
Q. Ulykker og tilløb til uheld.
R. Holdninger og adfærd.
S. Relevante emner, gæsteunderviser, m.m.

Samt selvfølgelig alle de øvrige emner der foreskrives i den lovpligtige Arbejdsmiljøuddannelse.

Du kan rekvirere den fuldstændige version af tidsplan og formål hos Byggecentrum om ønskeligt.

Vores kursister siger:
"Godt kursus, meget velformidlet."
"Byggepladsbesøget var super godt. Jeg mener det er vigtigt at man ser problemerne i praksis. I øvrigt er det godt med et afbræk i den teoretiske undervisning."
"Godt med praktiske opgaver og god afveksling."
"Henrik var god til at få det meget lovgivningsmæssige kursus til at blive spændende bla. ved at inddrage eksempler fra sit eget virke som sikkerhedskoordinator."
"God afveksling mellem teori - eksempler - cases og gruppearbejde. Rigtigt godt."
"Rigtig godt kursus i dejlige omgivelser."

Baggrund
Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 (Se evt. HER) beskriver bygherrens pligter, herunder at der udpeges en koordinator der kan varetage de sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål under projekteringen og udførelsen af bygge- og anlægsarbejder. For at kunne varetage denne opgave skal arbejdsmiljøkoordinatoren bl.a. have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet og have arbejdsmiljøindsigt i byggeriets forhold.

Kravene til uddannelse fremgår af arbejdsmiljøloven og af bekendtgørelsen om arbejdsmiljøkoordinatorens arbejdsmiljøuddannelse. Hvis du gennemfører denne uddannelse får du også samtidig den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for Arbejdsmiljøgruppen.

Målgruppe
Ledere på bygge- og anlægsopgaver, der skal forestå koordinatorfunktionen, og bygherrer der ønsker indsigt i sine forpligtigelser.

Arbejdsmiljøuddannelsen er brancherettet mod arbejdsmiljøkoordinatorer, hvorfor der særligt fokuseres på udvalgte brancher som arkitekter, rådgivere, projekterende, bygherrer og personer der er arbejdsmiljøkoordinatorer.

Underviser
Adm. dir. Henrik Eggersen, Eggersen Miljø & Sikkerhed ApS

Vi har valgt tilstedeværelseskursusmodellen for at sikre den uhørt vigtige dialog på kursusdagene - som vi savner ved de internetbaserede modeller

Du kan tilmelde dig kurset on-line ved at føje kurset til din bestillingsliste og klikke på knappen nederst på siden. Bestillingslistens indhold vil komme frem yderst til højre på skærmen.

Du kan også ringe, faxe eller maile til Byggecentrum.
Tlf. 70 12 06 00 - Fax 70 12 08 00
info@byggecentrum.dk

Mere baggrund
Det er bygherrens pligt at udpege en arbejdsmiljøkoordinator, som kan varetage de sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål på byggepladsen.

Dette har været gældende siden Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008, hvor kravet er defineret. Bygherren har ansvaret for, at en medarbejder, som kan være en sikkerhedskonsulent, har gennemgået arbejdsmiljøuddannelsen og på den måde har tilegnet sig arbejdsmiljøindsigt i byggeriets forhold, samt kompetencer til at indføre, vedligeholde og udvikle arbejdet omkring sikkerhed og sundhed inden for projekteringsarbejder og under udførelse af bygge- og anlægsarbejder.

Arbejdsmiljøuddannelsen er brancherettet mod arbejdsmiljøkoordinatorer med særligt fokus på arkitekter, rådgivere, projekterende, bygherrer samt medarbejdere, der beskæftiger sig med sikkerhed og sundhed på bygge- og anlægsprojekter.

Enhver der deltager på arbejdsmiljø uddannelsen får derfor samtidig den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for Arbejdsmiljøgruppen. Dette arbejdsmiljø kursus tager udgangspunkt i de krav, der er defineret i arbejdsmiljøloven og af den bekendtgørelse, der gælder for arbejdsmiljøkoordinatorens arbejdsmiljøuddannelse.
Arbejdsmiljøuddannelsen for arbejdsmiljøkoordinatorer
Den 20. april 2015, kl. 9.00 - 19.30 til den 21. april 2015, kl. 8.00 - 18.30
Den 28. maj 2015, kl. 9.00 - 19.30 til den 29. maj 2015, kl. 8.00 - 15.30

Kurset er med overnatning

Modul 1
Velkomst med introduktion og motivation af deltagerne.
Formål, indhold og principper for undervisningen.
Deltagerne præsenterer sig med forudsætninger og forventninger, herunder arbejdsmiljøkvalifikationer.
Gruppearbejde: Hvad er et godt og et dårligt samarbejde og hvad er et godt og et dårligt arbejdsmiljø?
Arbejdsmiljøaktører, hvem er jeg og hvem er de andre?
Introduktion til Arbejdsmiljøloven og arbejdsmiljøbegrebet samt den nye arbejdsmiljøreform.
Lovens hovedområder (Ansvar, rettigheder, pligter, tilsyn, straf osv.), herunder også arbejdsmiljøkoordinatoren.
Bekendtgørelser med tilhørende AT-vejledninger m.fl. meddelelser specielt med fokus på bygherrens pligter, projekterendes pligter, indretning af byggeplads samt sikkerhedsorganisationens arbejdsopgaver og opbygning samt reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).
Sikkerhedsorganisationens pligter og opbygning på byggepladsen og hjemmevirksomheden.
Internet-muligheder for informationssøgning.
Introduktion til den praktiske opgave.
Bygherrens pligter, herunder afgrænsning af sikkerhed i fællesområder, færdiggørelse og ajourføring af PSS, udpegning af arbejdsmiljøkoordinator og medvirke til et godt arbejdsmiljø på byggepladsen.

Modul 2
Systematisk arbejdsmiljøarbejde ved byggeri og anlægsarbejde herunder også sikkerhedskoordinering i projekterings- og planlægningsfasen og koncept for sikkert byggeri fra projektering til ibrugtagning.
Arbejdsmiljøpolitik, arbejdsmiljøstrategier og fastlæggelse af arbejdsmiljømål ved byggeri eller anlægsarbejde.
Arbejdsmiljørigtig projektering herunder projekterendes og rådgiveres pligter:
Forundersøgelser og tilstandsvurderinger.
Risikoanalyse og arbejdsmiljøvurdering af sundhedsskadelige belastninger og identificering af fællesområder og andre vigtige arbejdsmiljøproblemer på byggepladsen.
Risikoanalyse løbende under arbejdsmiljørigtig udførelse.
Vurdering og løsning af særlige risici og sundhedsskadelige belastninger med forebyggelsesinitiativer.
Planlægning og tilrettelæggelse af et byggeri, herunder tidsplanlægning og afgrænsning af sikkerhed i fællesområder og indretning af byggeplads samt logistikstyring.
Udarbejdelse af et grundlag for en PSS plan for sikkerhed og sundhed, herunder også byggepladsplan.
Foreløbig afgrænsning af sikkerhed i fællesområder.

Arbejdsmiljørigtig udførelse, herunder
Projektgennemgangsmøder
PSS som et koordineringsværktøj
Arbejdsmiljøkoordinatorens pligter og beføjelser, herunder ledelse af sikkerhedsorganisationen på byggepladsen.
Opstarts- og sikkerhedsmøder, i den forbindelse gennemgang af, hvordan sikkerhedsmøder afholdes (indkaldelse, notat teknik, referat skrivning og opfølgning).
Styring og kontrol, mønsterarbejdsplads, sikkerhedsrundering og kontrolprocedure.
Løbende afgrænsning og sikkerhedskoordinering.
Byggepladsbesøg med kontrol af arbejdsmiljø, sikkerhedsforanstaltninger, el-installationer og farlige aktiviteter.
Brug af entreprenørernes APV i planlægning og sikkerhedskoordinering.
Afklaring af praktisk opgave. Deltagerne er selv med til at foreslå indholdet af opgaven, det sker for at sikre at opgaven bliver så virkelighedsnær og relevant for den enkelte deltager som overhovedet muligt.

Modul 3
Fremlægning af de praktiske opgaveløsninger fra deltagerne.
Sammenholde opgaveløsningerne med de gældende love og regler.
Med udgangspunkt i deltagernes erfaringer på baggrund af den praktiske opgave eller arbejde som arbejdsmiljøkoordinator beskrives nødvendigheden af dialog og samarbejde for derved at kunne fremme samspillet mellem de forskellige aktører på en byggeplads osv.
Byggepladsbesøg.
Forebyggelse af ulykker og tilløb til uheld, herunder ulykkesanalyse og forslag til forebyggelsesinitiativer og forebyggelsesprincipper, Næsten-ulykken": Beskrivelse af det værktøj der kan anvendes i forbindelse med analyse af ulykker og tilløb til ulykker, f.eks. Opklaring og Forebyggelse fra Arbejdstilsynet. Der vil blive arbejder med hvordan arbejdsmiljøkoordinatoren skal arbejde med analyse af ulykker.
Oplæring og instruktion, herunder udarbejdelse af sikkerhedsinstrukser for farlige aktiviteter og metoder til instruktion af Arbejdsmiljøgrupper på byggepladsen.
Anvendelse af tekniske hjælpemidler på byggepladser, herunder stilladser, hejs, løfteredskaber, lifte, kraner m.v.


Modul 4
Praktiske øvelser af opnåede færdigheder. Med udgangspunkt i viden og erfaring tilrettelægges øvelser rettet mod den praktiske sikkerhedskoordinering på byggepladserne, herunder håndtering af problemer med støv, støj, vibrationer, farlige aktiviteter, farlige stoffer og materialer samt eksterne miljøforhold og affald.
Holdningsbearbejdning og påvirkninger af adfærd med drøftelser af hvordan arbejdsmiljøkoordinatoren og sikkerhedsgruppen evt. i samarbejde med tillidsrepræsentanten, ledelse eller samarbejdsudvalg kan skride ind overfor de ansatte/ledere der har en mangelfuld holdning til et godt arbejdsmiljø.
Vurdering af projektmaterialer og forskellige udbudsformer.
Udarbejdelse af mindst 3 programpunkter både kortsigtede som langsigtede for arbejdsmiljøkoordinatoren.
Evaluering af uddannelsen samt kursusbevis og afslutning.
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Praktiske oplysninger
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.