Arbejdsmiljøkoordinering - P og B

kr. 4.500,00
(ekskl. moms)
kr. 5.625,00
(inkl. moms)
Kursusleder:
Henrik Eggersen
Kursusdato
Kursussted
Status
 
04.06.2019 09:00-16:00
Pfizer ApS
Lautrupvang 8
Ballerup
 
 
 
Arbejdsmiljøkoordinering - P og B er tilføjet til din indkøbskurv.
 
03.09.2019 09:00-16:00
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Arbejdsmiljøkoordinering - P og B er tilføjet til din indkøbskurv.
 
27.11.2019 09:00-16:00
Pfizer ApS
Lautrupvang 8
Ballerup
 
 
 
Arbejdsmiljøkoordinering - P og B er tilføjet til din indkøbskurv.
 
Opdateringskursus der sikrer, at du er med på alt nyt ift. arbejdsmiljøkoordineringen i projekterings- og udførelsesfasen.

Det lærer jeg
Du opdateres på alt det nyeste ift. regler, værktøjer og erfaringer - med det mål at forebygge uheld og stop af byggepladsen. Du får en grundig indføring i reglerne om sikkerhedskoordinering under projektering og udførelse!

Indhold
Formiddag: Projekteringsfasen
- Gennemgang af bekendtgørelser om pligter for bygherrer og projekterende om indretning af byggepladser
- Hvordan gennemfører du sikkerhedskoordinering i projekteringsfasen og arbejdsmiljørigtig projektering?
- Opdatering på arbejdsmiljølovgivning inden for bygge og anlæg.
- Værktøjer i projekteringsfasen: Udbuds-PSS og PSS for håndværkerne - få værktøjerne præsenteret
- Hvordan overdrager du til koordinator under udførelsesfasen?
- Hvordan laver du en arbejdsmiljøjournal til brug for drift & vedligehold og senere renoveringsopgaver

Eftermiddag: Udførelsesfasen
- Gennemgang af bekendtgørelser om pligter for bygherrer og projekterende og bekendtgørelsen om bygge- og anlægsarbejde
- Hvordan gennemfører du arbejdsmiljøkoordinering i udførelsesfasen?
- Opdatering på arbejdsmiljølovgivning inden for bygge og anlæg
- Værktøjer i udførelsesfasen: Opstartsmøder og sikkerhedsrunderinger er et lovkrav, ajourføring af PSS og PSS for håndværkerne - få værktøjer præsenteret
- Hvordan gennemfører du arbejdsmiljøkoordinering i udførelsesfasen?
- Hvordan følger du op på arbejdsmiljøjournal til brug for drift & vedligehold og senere renoveringsopgaver?

Bemærk det er muligt at vælge kun at deltage om formiddagen eller om eftermiddagen.

Pris: Hele dagen: 4.500 kr. ekskl. moms.

Du har også mulighed for at tilmelde dig kun til formiddagen (kl. 9 12) eller kun til eftermiddagen (kl. 13 16).
Her er prisen 2.900 kr. ekskl. moms.

Tilmeld dig formiddag her

Tilmeld dig eftermiddag her

Vores kursister siger
"Godt kursus med mange gode og relevante emner. God variation af undervisning og pauser. Generelt godt kursusmateriale"
"Fik mange gode redskaber, eksempler og forslag."
"Godt med konkrete og præcise budskaber fra underviseren."
"Godt at få opdateret viden"
"Godt med eksempler fra "virkeligheden". / Gode idéer fra andre kursister. / Gennemgang af "nye" regler."
"Super godt og Henrik variede godt imellem ny information, relevante eksempler fra hverdagen, samt inddragelse af kursister."
"Mange referencer til konkrete eksempler. Passende etaper og pauser, så det ikke blev for tungt og en lang dag".
"Jeg så kurset som en rigtig god vejledning med hensyn til alle de nye tiltag som er kommet i bygge og anlæg".

Målgruppe
Alle uddannede sikkerhedskoordinatorer samt bygherrer, bygherrerådgivere, projektledere hos projekterende og entreprenører.
Det er IKKE et krav, at man er uddannet som sikkerhedskoordinator forinden, men en fordel.
De der ikke er uddannet får en nyttig opdatering om reglerne. Bygherrer og projekterende kan i øvrigt udnytte kurset i deres virke som professionel rådgiver og bygherre til forebyggelse af påbud fra AT, hvis ikke reglerne overholdes.

Underviser
Henrik Eggersen Eggersen Miljø & Sikkerhed ApS

Rabat
Tilmeld 4 samtidig fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Rabatter kan ikke kombineres.

Baggrund
Fra 1. januar 2009 har bygherren skulle sikre, at der ved bygge-/anlægsprojekter også udpeges koordinatorer for sikkerhed og sundhed under projekteringen.
Fra 15. februar 2013 er kravene til koordinering skærpet.

I Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 om bygherrens pligter beskrives det, at bygherren ved ethvert bygge- og anlægsarbejde, hvor to eller flere arbejdsgivere (uagtet antallet af håndværkere, red.) forventes at være på byggepladsen samtidig, skal sikre, at sikkerheden og sundheden koordineres både under projekteringen og under udførelsen af kompetent(e) koordinator(er).

Koordineringen skal ske i forbindelse med projektering, undersøgelse og udarbejdelse af byggeprojektet.

Der skal tages hensyn til de generelle principper for forebyggelse på området sikkerhed og sundhed f.eks. i forbindelse med arkitektoniske, tekniske og/eller organisatoriske valg med henblik på at planlægge de forskellige arbejder eller arbejdsfaser, som skal udføres efter hinanden - og i forbindelse med vurdering af den periode, som skal afsættes til udførelse af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser.

Koordineringen skal nu omfatte, at der afholdes opstartsmøder og gennemføres sikkerhedsrunderinger, ligesom der også skal koordineres i forhold til byggepladsens omgivelser, herunder nærtliggende andre byggepladser.

Se i øvrigt om bygherrebekendtgørelsen herunder.

Paragrafferne (udpluk)
Et udpluk af: Bekendtgørelse om bygherrens pligter
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013:

§ 4. Bygherren skal ved ethvert bygge- og anlægsarbejde, hvor to eller flere arbejdsgivere forventes at være til stede på byggepladsen samtidigt, sikre at der udpeges en eller flere personer, som opfylder de i § 5 nævnte kompetencekrav, der skal koordinere for sikkerhed og sundhed under projektering af bygge- og anlægsprojektet og under udførelse af bygge- og anlægsarbejdet.
Stk. 2. Koordinator under udarbejdelsen af bygge- og anlægsprojektet skal udpeges senest, når projekteringen af det med bygherren aftalte bygge- og anlægsprojekt igangsættes.
Stk. 3. Koordinator under udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet skal udpeges senest, når byggepladsen etableres.

§ 6. Bygherren skal sikre, at det er tydeligt for modtageren af koordinatorens anvisninger, hvornår anvisningerne gives som led i den planlægning, afgrænsning og koordinering, som bygherren har ansvaret for efter denne bekendtgørelse.
§ 7. Bygherren skal fastlægge rammerne for de opgaver, som koordinatoren skal udføre efter denne bekendtgørelse.
§ 8. Bygherren skal sikre, at koordinatoren får adgang til alle de oplysninger, der er nødvendige for at kunne udføre koordinatoropgaverne efter denne bekendtgørelse.
§ 9. Hvor bygherren lader flere projekterende udføre et bygge- og anlægsprojekt, skal bygherren medvirke til at sikre, at eventuelle grænseflader imellem de enkelte projektansvarliges forskellige projektdele fastlægges klart og tydeligt.
§ 10. Bygherren skal sørge for, at den eller de koordinatorer, der er udpeget til at koordinere for sikkerhed og sundhed under projektering af bygge- eller anlægsprojektet:
1) koordinerer, at der i forbindelse med projektering, undersøgelse og udarbejdelse af byggeprojektet tages hensyn til de generelle principper for forebyggelse på området sikkerhed og sundhed, som er angivet i bilag 2 herunder navnlig:
a) i forbindelse med de arkitektoniske, tekniske og/eller organisatoriske valg med henblik på planlægningen af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser, som skal udføres samtidigt eller efter hinanden og
b) i forbindelse med vurderingen af den periode, som skal afsættes til udførelse af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser,


§ 11. I forbindelse med koordineringen, herunder udarbejdelsen og ajourføringen af planen for sikkerhed og sundhed, skal bygherren sikre:
1) at eventuelle særlige risici på byggepladsen, herunder i jorden, identificeres, undersøges, vurderes og i nødvendigt omfang imødegås og tydeligt afmærkes, inden arbejdet iværksættes


§ 14. Bygherren skal sørge for, at der sker en fyldestgørende overdragelse af den plan for sikkerhed og sundhed, der er udarbejdet under projektering, til den koordinator, der skal koordinere under udførelse af bygge- og anlægsarbejdet.
Stk. 2. Hvis der foretages ændringer i projekteringen, som har betydning for planlægning og koordinering af byggepladsen, efter at planen for sikkerhed og sundhed er overdraget, skal bygherren sørge for, at disse ændringer videregives til den koordinator, der koordinerer under udførelse af bygge- og anlægsarbejdet.


§ 22. Bygherren skal medvirke til, at arbejdsgiveren kan udføre bygge- og anlægsarbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt

§ 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar 2013.

Molio forbeholder sig ret til ændringer.
Se under beskrivelse..
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere fysiske mapper.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.