Fra rammeudbud til strategisk partnerskab
Kategorier: Byggejura

Fra rammeudbud til strategisk partnerskab

kr. 4.250,00
(ekskl. moms)
kr. 5.312,50
(inkl. moms)
Temadag om Strategiske partnerskaber og rammeaftaler

Kort beskrivelse
Der er efterhånden en hel del nyttige erfaringer i længerevarende rammeaftaler, rammeudbud og egentlige strategiske partnerskaber.

Vi ser på mulighederne, erfaringerne og metoderne...

Formål / udbytte
Det er temadagens formål gennem en gennemgang af såvel de formelle spilleregler som nye samarbejdsmuligheder at gøre det muligt for deltagerne at vurdere, hvordan et rammeudbud kan effektiviseres og hvordan man kan få det optimale udbytte ud af længerevarende samarbejder og strategiske partnerskaber.

En del af løsningen kan være at udvikle strategiske organisations- og samarbejdsformer som sikrer muligheden for langsigtet udvikling og innovation, fleksibilitet samt optimal logistik. Og som kan reducere omkostninger, inddrage kompetencer på rette tid, høste potentialer ved gentagelsesef-fekter, stordrift og tillidsbaseret samarbejde.

Målgruppe
Udbudsansvarlige og bygherreafdelinger i boligforeninger, kommuner og regioner og stat. Driftsadministrationer og anlægsbygherrer. Rådgivere og andre interesserede i branchen.

Undervisere
- Ekstern lektor Ib Steen Olsen, DTU Management Byggeledelse
- Sektionsdirektør Hans Blinkilde, NCC, Formand for REBUS
- Projektdirektør Henrik Fausing, Dansk Byggeri
- Mogens Høgsted, Vive Consult
- Enhedschef Bo Kobber Petersen, Bygningsstyrelsen
- Byggedirektør Rolf Andersson, KAB
- Afdelingschef Claus Visti Hansen, ATP
- Kontorchef Lene Solvang Jensen, Byggeri København

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed samtidig og betal kun for 3.

Rabatter kan ikke kombineres.

Baggrund
Byggeriet udfordres på mange områder:
- lav grad af industrialisering og standardisering
- hyppige byggeskader ved brug af delsystemer
- behov for nye aftale- og samarbejdsformer
- Ringe brug af erfaringer
- Store transaktionsomkostninger
- Mange konflikter

En del af løsningen kan være at udvikle strategiske organisations- og samarbejdsformer som sikrer muligheden for langsigtet udvikling og innovation, fleksibilitet samt optimal logistik.

Brugen af rammeudbud er øget væsentligt i de seneste fem - ti år. Mest på områder som rådgivningsopgaver, vedligeholdsarbejde og på anlægsområdet. Men også for nybyggeri er udbudsformen blevet aktuelt. Dertil kommer at udbudsloven giver nye muligheder for dialog med markedet.

Der er imidlertid få oplysninger om, hvorledes samarbejdet over de normale fire år foldes ud i praksis. Og anvendelsen har kun sjældent været strategisk eller partnerskabsorienteret.
Nogle virksomheder har karakteriseret det som partnerskabslignende. Der refereres her til den række elementer, der normalt indgår i et samarbejde, der er baseret på en partnering. De er bl.a. beskrevet af Værdibyg i flere vejledninger.

Men der er efterhånden kommet flere partnerskabsorienterede rammeaftaler og direkte strategiske partnerskaber. Et intensivt samarbejde kan få karakter af et strategisk partnerskab, hvor udgangspunktet er en samarbejdsform, hvor leverandørens (den strategiske partners) organisation skal bidrage med alle de faglige kompetencer, der er i spil under gennemførelse af byggeprojekter, som fx entreprenører, arkitekter og ingeniører. Hvor alle tager del i ansvar og risiko og spiller hinanden gode .

Det gør det muligt at reducere omkostninger, inddrage kompetencer på rette tid, høste potentialer ved gentagelseseffekter, stordrift og tillidsbaseret samarbejde.

På det rent operationelle niveau kan med fordel integreres værktøjer som it, kvalitetssikring, økonomi, risikoanalyser, miljøledelse mv.

Kursusbevis
Der udleveres kursusbevis på dagen ved kursets afslutning.

Advokaters obligatoriske efteruddannelse
Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi på forlangende kursusbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.


Molio forbeholder sig ret til ændringer.
Kl. 08.30 Registrering

Kl. 09.00 Velkomst
v/Ordstyrer - ekstern lektor Ib Steen Olsen, DTU Management Byggeledelse


Rammerne for strategiske partnerskaber

Kl. 09.15 Potentialer ved langvarige samarbejder? Hvad er strategiske partnerskaber?
Initiativer og erfaringer med rammeaftaler og længerevarende samarbejder og hvordan de kan lede videre til egentlige strategiske partnerskaber

Vi ser det belyst ved to cases:
1) REBUS: Værdien ved strategiske partnerskaber. Status for arbejder
2) Sverige er godt i gang. Hør om erfaringer fra NCC s partnerskab fra Södertälje og Nacka kommuner.

Erfaringer, gevinster, faldgruber i praksis

v/Sektionsdirektør Hans Blinkilde, NCC

Kl. 10.15 Pause

Kl. 10.35 De juridiske regler
Hvordan adskiller strategiske partnerskaber sig fra de gamle partneringaftaler?

Hvilke elementer kan hentes fra udbudsloven?
v/Projektdirektør Henrik Fausing, Dansk Byggeri

Kl. 11.20 Hvad kan vi hente af erfaringer fra den praktiske brug af partnering?
Hvilke erfaringer kan bringes videre til og understøtte rammeudbud/strategisk partnerskab:
Byggeentrepriser og D&V entrepriser
Opstartsworkshops gensidig tillid
Fælles mål og succeskriterier
Optimeringer og incitamentspulje
Incitamenter, bod - bonus
Konfliktløsning håndtering af uenigheder - styregruppe

v/Mogens Høgsted, Vive Consult

Kl. 12.00 Frokost

Praksis i langvarige samarbejder belyst ved cases

Kl. 12.45 Rammeaftaler for (bygherre)rådgivning
- og andre rammeaftaler for rådgivning og udførelse
v/Enhedschef Bo Kobber Petersen, Bygningsstyrelsen

Kl. 13.15 Rammeaftaler for nyt (alment) boligbyggeri
v/Byggedirektør Rolf Andersson, KAB

Kl. 13.45 Rammeaftaler i det private
Erfaringer med længerevarende samarbejder. Hvad er forskellen mellem regler og tillid ?
v/Afdelingschef Claus Visti Hansen, ATP

Kl. 14.15 Fælles drøftelser, grupper og walk & talk
Hvordan kan vi selv anvende rammeaftaler og egentlige strategiske partnerskaber? Udfordringer og muligheder forbered spørgsmål til næste indlæg + afsluttende drøftelser.

Kl. 14.45 Kaffe/te + kage undervejs

Kl. 15.00 Fordele og udfordringer ved strategiske partnerskaber
Belyst ved et case: TRUST
v/Kontorchef Lene Solvang Jensen

Kl. 16.00 Diskussion
Med udgangspunkt i dagens oplæg lægges op til fælles drøftelse:
Hvordan sikres innovation i en ramme/strategi? Og integration af innovation, værktøjer, organisering, motivation m.v.
v/ordstyrer

Kl. 16.30 16.45 Afrunding og tak for i dag
v/Ordstyrer

Molio forbeholder sig ret til ændringer
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Praktiske oplysninger
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.