Miljørådgiver

kr. 9.900,00
(ekskl. moms)
kr. 12.375,00
(inkl. moms)
Kursusleder:
Henrik Eggersen
Kursusdato
Kursussted
Status
 
19.09.2019 09:00-20:00
20.09.2019 08:00-16:00
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Miljørådgiver er tilføjet til din indkøbskurv.
 
13.01.2020 09:00-20:00
14.01.2020 08:00-16:00
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Miljørådgiver er tilføjet til din indkøbskurv.
 
Håndtering af sundhed, sikkerhed og arbejdsmiljø

Formål
Kurset klæder dig på til at navigere i reglerne omkring sikkerhed, sundhed, affald og arbejdsmiljø i forbindelse med nedrivnings- og renoveringssager. Du får grundlæggende viden om de farlige stoffer, du kan møde i et byggeprojekt og anvisninger til, hvordan de skal håndteres, både før, under og efter byggeprojektet.

Indhold
Der er stor efterspørgsel på viden inden for håndtering af miljøfarlige stoffer, herunder hvilket ansvar, man har som enten bygherre, projekterede eller udførende.

Molio har samlet sine kurser om farlige stoffer under én hat, så du kan blive opdateret på de gældende regler inden for PCB, Klorerede paraffiner, bly og tungmetaller, asbest, karlit og skimmelsvamp saneringsmetoder. Kurset omhandler også bortskaffelse og håndtering af affald.

I løbet af de to dage kommer du hele vejen rundt om emnet, og du får viden om
- Miljøundersøgelser, analyser og prøveudtagning
- Hvornår og hvordan miljøfarlige stoffer findes i bygningsdele
- PCB, Klorerede paraffiner, bly og tungmetaller, asbest, karlit og skimmelsvamp saneringsmetoder
- Arbejdsmiljøregler vedrørende miljøfarlige stoffer for relevante aktører, PSS, branchevejledninger m.m.
- Gældende miljøregler, herunder affaldshåndtering og krav til sortering, genanvendelse m.m.
- Beskrivelser i udbudsmateriale og miljøtilsyn under miljøsanering.

Kurset er udviklet i tæt samarbejde med Videntjenesten hos Byggeriets Arbejdsmiljøbus (BAM-BUS). Kurset er inkl. overnatning.

Kursusbevis
Du får udleveret kursusbevis, når du har gennemført modulet.

Diplom
Kurset afsluttes med en frivillig multiple choice-test. Hvis du vælger at deltage i prøven og består, får du et prøvebevis.

Målgruppe
Kurset er velegnet for rådgivere, bygherrer, projekterende, udførende (entreprenører), nedrivningsfirmaer, arbejdsmiljøkoordinatorer og andre, der har behov for viden om identifikation, håndtering og bortskaffelse af farlige stoffer i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter.

Modulet kan med fordel tages som valgfrit tilvalgsmodul på uddannelserne Bygningsfysikuddannelsen, Renoveringsuddannelsen og Bæredygtighedsuddannelsen.

Vores kursister siger:
"Praktisk forklaring af hvordan en miljøsanering kan foretages. Lovhenvisninger (vigtigt når man skal argumentere overfor bygherre)"
"Udveksling blandt deltagere af de udfordringer man er stødt på ifm. renovering af bygninger, hvor der er konstateret miljø- og sundhedsskadelige stoffer."
"Alle emner havde vigtig relevans. Godt og afvekslende. bl.a fordi der blev vekslet mellem flere foredragsholdere. Man skal heller ikke glemme rammerne hvor kurset blev afholdt. Også et Cadeau til personalet."

Undervisere
Direktør Henrik Eggersen, Eggersen Miljø & Sikkerhed ApS (kursusleder)
Konsulent Signe Mehlsen, Videntjenesten Byggeriets Arbejdsmiljøbus (BAM-BUS)
Miljø- og indeklimakonsulent Niels Salling, Hussvamp Laboratoriet
Leder Anke Oberender, Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet(VCØB)
Miljømedarbejder Sanne Holst, Greve Kommune

Molio forbeholder sig ret til ændringer
DAG 1

Kl. 09.00 - 09.30
Ankomst og registrering. Morgenmad i Caféen


Kl. 09.30 - 09.45
Velkomst

Præsentation og indledning
Dagens program
v/Kursusleder Henrik Eggersen og Signe Mehlsen

Kl. 9.45 - 12.00
Forundersøgelser og dialog med bygherren

- Undersøgelsesstrategi ved nedrivnings- og renoveringsprojekter
- Screening - kortlægning
- Bygherredialog- argumenter og hvorfor er det vigtigt
- Historik af ejendommen/hvilke bygningsdele og tilhørende bygningsdele er omfattet og deres type og beskaffenhed
- Undersøgelser - hvornår skal de foretages i processen
- Hvorfor er grundige undersøgelser vigtige?
- Økonomi for undersøgelser, priser på analyser og undersøgelser.
v/ Niels Salling

Hvilke miljøfarlige stoffer er der og hvor findes de i bygningsdelene?

Hvordan foretages prøveudtagning og tolkning af analyseresultater?

- PCB og klorerede paraffiner
- Bly, tungmetaller
- Asbest, karlit
- Skimmelsvamp og andre biologiske agenser
- Kvalificeret prøveudtagning og analyse. Hvordan skal prøver udtages korrekt og hvor mange?
- Tolkning af analyseresultater
v/ Niels Salling

Case 1
Planlægning af undersøgelse på vedlagte cases og tolkning af analyseresultaterne.

Præsentation af undersøgelsesstrategi og tolkning af analyseresultaterne.
v/ Niels Salling, Signe Mehlsen og Henrik Eggersen

Kl. 12.00 - 13.00
Frokost


Kl. 13.00 - 13.45
Saneringsmetoder af miljøfarlige stoffer

- PCB og klorerede paraffiner
- Bly, tungmetaller
- Asbest, karlit
- Skimmelsvamp og andre biologiske agenser
v/ Niels Salling og Henrik Eggersen

Kl. 13.45 - 15.00
Arbejdsmiljøansvar og pligter I

- Bygherren, koordineringspligt, undersøgelsespligt

Tidsplanlægning/processen
- Tilrettelægge miljøkoordineringen
- Projekterende, miljørådgiver, miljø- og arbejdsmiljørigtig projektering
- Arbejdsgivere og entreprenører, APV og arbejdsplan for miljøsanering
- Branchevejledninger BFA-BA, Entreprenørforeningen
- SBI-anvisninger
- Sikkerhedsrådgiver.

Plan for sikkerhed og sundhed (PSS), minimum for arbejdsmiljøfarligt arbejde.

Kl. 14.45 - 15.00
Kaffepause med kage


Kl. 15.00 - 17.45
Arbejdsmiljøansvar og pligter II

Miljø- og arbejdsmiljøprocedure for håndtering af miljøfarlige stoffer, herunder miljø- og arbejdsmiljøforanstaltningsniveauer.

Særlige forhold for
- PCB og klorerede paraffiner
- Bly, tungmetaller
- Asbest og karlit
- Skimmelsvamp og andre biologiske agenser.
v/ Henrik Eggersen

Case 2
Forslag til miljøsaneringsmetoder til projekter i case 1, herunder vurdering af de miljøfarlige stoffers miljø- og arbejdsmiljøpåvirkninger
v/ Niels Salling, Signe Mehlsen og Henrik Eggersen

Kl. 17.45
Slut dag 1


Kl. 18.30
Middag og socialt samvær


DAG 2

Kl. 8.00 - 8.30
Opsamling - vigtigste pointer fra Dag 1

v/Henrik Eggersen og Signe Mehlsen

Kl. 8.30 - 9.30
Udbudsmateriale

- Beskrivelse af arbejdsprocesser og rækkefølge i udbudsmaterialer(Superbilag)
- Omfang, enhedspriser, omkostninger miljø og arbejdsmiljøforanstaltninger
- Totaløkonomi - hvad skal gøres?
v/Henrik Eggersen

Gruppeopgave 1
v/Henrik Eggersen

Kl. 9.30 - 10.30
Perspektiv
Håndtering og genanvendelse af affald i fremtiden

v/ Anke Oberender

Kl. 10.30 - 10.45
Kaffepause


Kl. 10.45 - 12.00
Affaldshåndtering set fra miljømyndighedens synspunkt

- Krav til undersøgelses- og kortlægningsrapporter
- Anmeldelser af affald, typer og mængder
- Anvisningsvilkår, herunder sortering og genanvendelse, tolkning af grænseværdier hvordan?
- Nedrivningstilladelse
- Nye krav i fremtiden, renhedstest, bygningspas, sporbarhed i bortskaffelse og genanvendelse
- Dokumentationskrav til entreprenørerne
- Fælder og gode fif omkring fliser, asbest.

Særlige forhold for
- PCB og klorerede paraffiner
- Bly, tungmetaller
- Asbest, karlit.

Kl. 12.00 - 13.00
Frokost


Kl. 13.00 - 14.00
Case III

Hvordan skal affald fra denne bygning håndteres, sorteres og genanvendes?

Kl. 14.00 - 14.45
Arbejdsmiljø- og miljøtilsyn af miljøsanering

- Håndtering af beboere, hvornår genhusning
- Kontrol af arbejdsplan
- Kontrol af miljøsanering effektivitet, rengøring, slutprøver
- Eksempler på fejl og mangler
- Kontrol af arbejdsmiljøet
- Arbejdsmiljøjournal, Hvad skal registreres for fremtidige forhold på tegning, hvad er efterladt af miljøfarlige stoffer.
v/ Henrik Eggersen og Signe Mehlsen

Kl. 14.45 - 15.00
Evaluering

v/Henrik Eggersen

Kl. 15.00 - 15.15
Kaffepause med kage


Kl. 15.15 - 16.00
Afsluttende multiple choice-test (frivillig)

v/Henrik Eggersen

Kl. 16.00
Tak for denne gang


Ret til ændringer i programmet forbeholdes.
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Praktiske oplysninger
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.