Sagkyndig beslutning
Kategorier: Bygningsfysik, Byggejura

Sagkyndig beslutning

kr. 2.950,00
(ekskl. moms)
kr. 3.687,50
(inkl. moms)
NB! Kurset har ikke en aktuel kursusdato og pris, men du kan kontakte os på kurser@byggecentrum.dk, hvis du ønsker at blive orienteret, når/hvis kurset atter udbydes.

Sagkyndig beslutning indebærer en hurtig genvej til at få afgjort uenigheder om betalingsforpligtelser. Advokat og tekniker giver dig styr på reglerne, forløbet og mulighederne for at undgå dyre, langvarige tvister!

Hvad lærer jeg?
Du rustes til at vide, hvornår og hvordan du med fordel kan drage nytte af sagkyndig beslutning til at undgå dyre og langvarige tvister - og dermed spare både tid og penge.

Du får fuld forståelse for reglerne om sagkyndig beslutning, herunder hvornår man kan begære sagkyndig beslutning.

Du introduceres til det praktiske forløb fra selve indgivelsen af begæring til beslutningen foreligger.

Og du får det hele fra erfaren tekniker, der ping-ponger med skarp jurist, så du får emnet belyst fra alle vinkler af en jura/tekniker-duo.

Indhold
- Hvornår kan man begære sagkyndig beslutning?
- Entreprenørens og bygherrens sikkerhedsstillelse
- Udbetaling fra sikkerhedsstillelse
- Bygherres ret til at holde betalinger tilbage
- Formelle krav til begæring om sagkyndig beslutning
- Sagens behandling
- Indholdet af den sagkyndige beslutning
- Sikkerhedsstillelse som betingelse for udbetaling
- Omkostninger
- Det tidsmæssige aspekt
- Er parterne/garanten forpligtet til at følge en sagkyndig beslutning?

Vores kursister siger
- God grundlæggende information om emnet og gode eksempler
- God, sagligt og fagligt.
- Højt fagligt output

Målgruppe
Kurset henvender sig til entreprenører, arkitekter og ingeniør og andre tekniske rådgivere.

Advokaters obligatoriske efteruddannelse
Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi på forlangende kursusbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.

Undervisere
Civilingeniør Jens Wichmand Jørgensen
Har siden 1985 deltaget som fagdommer i Voldgiftsnævnet i ca. 240 sager, virket som skønsmand i ca. 400 sager udmeldt af Voldgiftsnævnet, byretter og landsret, og fungeret som
sagkyndig jfr. AB92-§46 i ca.145 sager (pr. ult. 2012).

Har mangeårig erfaring med projektering og udførelse på en lang række entrepriseområder, og har siden 1998 arbejdet som selvstændig ingeniør primært med projektering af bærende konstruktioner og installationer for entreprenører og private bygherrer i alt ca. 135 sager.

Advokat Anders Troelsen, Homann Advokater
Anders Troelsen beskæftiger sig udelukkende med byggeriets retsforhold, samt erstatnings- og forsikringsret og han har derfor et indgående kendskab hertil.

Han har ført en række sager om byggeriets forhold ved voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed samt domstolene.

Anders Troelsen har desuden afholdt en række kurser om byggeriets retsforhold.Baggrund
Eftersom den sagkyndige beslutning indebærer en relativ hurtig - om end kun foreløbig - genvej til at få afgjort uenigheder om betalingsforpligtelsen, er det vigtigt at processen tilrettelægges korrekt, således at det bedst mulige resultat opnås.

Reglerne om sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed m.v. i AB 92 § 46 åbner mulighed for, at der inden for relativt korte tidsfrister kan ske en vis prøvelse af udbetalingskrav, som entreprenør og bygherre ikke kan blive enige om.

Den sagkyndige beslutning kan så at sige afgøre en tvist, om en begæring om udbetaling af stillet sikkerhed eller af et tilbageholdt entreprenørtilgodehavende kan tages til følge.

Beslutningen er dog speciel: Den kan ikke gennemtvinges og heller ikke uprøvet blive lagt til grund for afgørelsen i en eventuel efterfølgende voldgiftssag. Beslutningen er også uden retsvirkning i forhold til garantistilleren, medmindre denne i selve garantiteksten har accepteret, at udbetaling kan ske på grundlag af sagkyndig beslutning herom.

Det er derfor væsentligt, at den sagkyndige beslutning træffes på grundlag af en hurtig, upartisk og samvittighedsfuld efterprøvelse af parternes påstande og det under sagen tilvejebragte materiale til støtte herfor.

Byggecentrum forbeholder sig ret til ændringer
Kl. 13.00
Velkomst og introduktion

Kl. 13.10
- Hvornår kan man begære sagkyndig beslutning?
- Entreprenørens og bygherrens sikkerhedsstillelse
- Udbetaling fra sikkerhedsstillelse
- Bygherres ret til at holde betalinger tilbage
- Formelle krav til begæring om sagkyndig beslutning
- Sagens behandling
- Indholdet af den sagkyndige beslutning
- Sikkerhedsstillelse som betingelse for udbetaling
- Omkostninger
- Det tidsmæssige aspekt
- Er parterne/garanten forpligtet til at følge en sagkyndig beslutning?

Der vil være indlagt pauser undervejs

Kl. 14.45
Pause kaffe/te

Kl. 17.00
Tak for i dag - og tag en sandwich og en sludder med de øvrige deltagere

Byggecentrum forbeholder sig ret til at ændre i programmet.
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Praktiske oplysninger
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.